18/07/2024 22:42:37

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento40.- Solicitude de acordo de colaboración no ensino para a realización de actividades (S-SOC-40)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Solicitude de acordo de colaboración no ensino para a realización de actividades
Forma de inicio Solicitude do/a interesado/a no período establecido polo Servizo Sociocomunitario
¿Quen o pode solicitar? Centros de ensino de Narón que reúnan os requisitos xerais esixidos na Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Narón, e que consten nominativamente nos orzamentos do Concello de Narón do ano en que se solicite.
Requisitos
¿Como solicitalo? A través da Sede electrónica do Concello de Narón
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario
Prazo de presentación
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
Prazo de tramitación Seis meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Recurso potestativo de reposición e recurso contencioso-administrativo
Tributos
Observacións Cando se solicita mais dunha actividade, a primeira cubrirase no Anexo 1. As restantes actividades achegaranse no paso 3 do procedemento de solicitude, cubrindo tantos Anexo1 como actividades se soliciten.

PERSOA DE CONTACTO:
981 337700 Ext. 1121
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Anexo 1. Memoria de actividades. Solicitude: Anexo 1. Memoria de actividades. Solicitude Obrigatorio Telemática
Anexo 2. Declaración responsable do/a presidente/a: Anexo 2. Declaración responsable do/a presidente/a sinalando: 1) Se a entidade ten solicitada/obtivo outras axudas, subvencións, e/ou ingresos procedentes de calquera outra Administración Pública, entidade privada, ou de particulares (ingresos por asistencia ás actividades, viaxes, excursións, etc.), para o financiamento desta subvención. 2) A achega de fondos propios. 3) Se existe concorrencia con outras axudas municipais para financiar o obxecto desta subvención Obrigatorio Telemática
Anexo 3. Declaración responsable de estar ao corrente coas obrigas tributarias (estado, comunidade autónoma e concello) e coa Seguridade social: Anexo 3. Declaración responsable de estar ao corrente coas obrigas tributarias (estado, comunidade autónoma e concello) e coa Seguridade social Obrigatorio Telemática
Anexo 7. Modelo de publicidade a utilizar na xustificación: Anexo 7. Modelo de publicidade a utilizar na xustificación Opcional Telemática
Modelo T-TES-01 de datos bancarios, sempre que non consten neste Concello ou fosen modificados, ou documento municipal que o substitúa (achegar no caso de sexa a primeira vez que a entidade solicita un convenio ao Concello de Narón).: Modelo T-TES-01 de datos bancarios, sempre que non consten neste Concello ou fosen modificados, ou documento municipal que o substitúa (achegar no caso de sexa a primeira vez que a entidade solicita un convenio ao Concello de Narón). Ver modelo no procedemento de Comunicacion datos Bancarios Proveedor (T-TES-01) no apartado de Tesourería Opcional Telemática
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Telemática

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 38/2003 Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
RD 887/2006 Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
Lei 9/2007 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
Lei 40/2015 Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
Lei 7/85 Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
RDL 2/2004 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
OR XER 19 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
OR XER 22 Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.

Tramitación telemática
Tramitar