14/07/2024 05:52:16

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento39.- Solicitude actividade(S-SOC-39)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
+ Información

IMPORTANTEPara comprobar qué procesos están abertos, revise por favor o apartado "Actividades" e presente a instancia desde a ligazón habilitada.

Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas
02.- Domiciliación Bancaria.: 02.- Domiciliación Bancaria. Opcional Ambas
DNI da pesoa participante: DNI da pesoa participante Opcional Ambas
DNI do solicitante: DNI do solicitante Obrigatorio Ambas
Tarxeta sanitaria da persoa participante: Tarxeta sanitaria da persoa participante Obrigatorio Ambas
Cuestionario de saúde e autonomía persoal (Anexo I): Cuestionario de saúde e autonomía persoal (Anexo I) Obrigatorio Ambas
Declaracións e autorizacións (AnexoII): Declaracións e autorizacións (AnexoII) Obrigatorio Ambas
ANEXO III - Elección de quenda: ANEXO III - Elección de quenda Opcional Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.

Ficheiros anexos
Anexo III
Tramitación telemática
Tramitar