Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Tramitación05.- Trámite anónimo de comunicación de irregularidades


Cubrir a instancia de solicitude Achegar e enviar a documentación necesaria para tramitar a súa solicitude Rexistrar Descargar o xustificante

Cubrir a instancia de solicitude

Os campos marcados con * son obrigatorios
*Procedemento


*Información do fraude ou irregularidadeOs datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de Narón. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais. Os interesados poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade, así como a limitación ou oposición ao seu tratamento, naqueles casos nos que a lexilslación o permita, por medio de comunicación o Concello de Narón mediante unha solicitude xenérica tanto de forma presencial como na sede electrónica (sedeelectronica.naron.es) ou correo electrónico ao delegado de protección de datos.

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades