13/07/2024 08:47:35

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello de NarónTablón

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

01.- Concello de Narón

Título Data publicación Data fin
INTERVENCIÓN XERAL: ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 4-7-2024 EN PROCEDEMENTO DE LIQUIDACIÓNS TRIBUTARIAS 10/07/2024 26/07/2024 Amosar
INTERVENCIÓN XERAL: ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 4-7-2024 EN PROCEDEMENTO DE XESTIÓN TRIBUTARIA 10/07/2024 26/07/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN DOS PADRÓNS FISCAIS DAS TAXAS POLOS SERVIZOS PRESTADOS POLO SERVIZO SOCIOCOMUNITARIO, XUÑO 2024 09/07/2024 31/07/2024 Amosar
APROBACIÓN DOS PADRÓNS FISCAIS DAS TAXAS POLO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: DEPENDENCIA E LIBRE CONCORRENCIA, XUÑO 2024 09/07/2024 31/07/2024 Amosar
NEGOCIADO DE ESTATÍSTICA: ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 3-7-2024 EN PROCEDEMENTO DE RENUMERACIÓN DE VÍAS, RÚA XAQUÍN BRUQUETAS 08/07/2024 08/08/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DAS TAXAS POLOS SERVIZOS PRESTADOS POLO PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARÓN 04/07/2024 19/08/2024 Amosar
ANUNCIO DO EXTRACTO DE PUBLICACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS E A CONVOCATORIA DE DÚAS PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA OPE 2023 03/07/2024 Amosar
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 1-7-2024 EN PROCEDEMENTO DE RENUMERACIÓN DE VÍA 03/07/2024 05/08/2024 Amosar
APROBACIÓN DAS BASES XERAIS QUE DEBEN REXER OS PROCESOS SELECTIVOS PARA O ANO 2024 01/07/2024 Amosar
APROBACIÓN DO PADRÓN DE CONTRIBUÍNTES POR AUGA, SANEAMENTO, DEPURACIÓN, CANON DE AUGA, ALUGUER DE CONTADOR E LIXO, CORRESPONDENTE AO 2º TRIMESTRE DO ANO 2024 26/06/2024 17/07/2024 Amosar
ORGANIZACIÓN E RECURSOS HUMANOS: APROBACIÓN DEFINITIVA LISTAXE DE ESPERA AOS EFECTOS DE CHAMAMENTOS EN POSTOS INTERINOS DERIVADA DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE CATRO PRAZAS DE BOMBEIRO-CONDUTOR DO CONCELLO DE NARÓN (OEP) 2022 21/06/2024 Amosar
ORGANIZACIÓN E RECURSOS HUMANOS: PUBLICACIÓN BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DE DÚAS PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPE 2023 20/06/2024 Amosar
POLICÍA LOCAL: ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 18-6-2024 EN PROCEDEMENTO DE REQUIRIMENTO AOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS ABANDOADOS NO TERMO MUNICIPAL DE NARÓN 20/06/2024 22/07/2024 Amosar
EDICTO AUTORIZACIÓN A AGROENXEÑERÍA GALEGA, C.B., PARA USO DE FITOSANITARIOS LIMUR GREEN NA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE CORNIDO 14/06/2024 01/08/2024 Amosar
NOMEAMENTO CATRO FUNCIONARIOS DE CARREIRA COMO BOMBEIRO-CONDUTOR DO CONCELLO DE NARÓN 14/06/2024 15/07/2024 Amosar
EDICTO MODIFICACIÓN CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE DO ANO 2024 27/05/2024 31/07/2024 Amosar
PUBLICACIÓN OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 2024 27/05/2024 31/12/2024 Amosar
ANUNCIO de información pública relativo á aprobación inicial do documento de revisión do Plan xeral de ordenación municipal (DAI-2023) 15/05/2024 15/07/2024 Amosar
EDICTO PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO EXERCICIO 2024 25/04/2024 31/12/2024 Amosar
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 9-4-2024 EN PROCEDEMENTOS RELATIVOS Á CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIAIS BÁSICAS 15/04/2024 30/04/2029 Amosar
ANUNCIO DAS BASES ESPECÍFICAS DE DÚAS PRAZAS DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN, SUBGRUPO A2, POR PROMOCIÓN INTERNA 13/03/2024 13/09/2024 Amosar
BASES ESPECÍFICAS CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN DE DÚAS PRAZAS DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN (A2) POR PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2023) 21/02/2024 21/08/2024 Amosar
ACTUALIZACIÓN COEFICIENTES IIVTNU APLICABLES PARA O ANO 2024 23/01/2024 31/12/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN DO CALENDARIO FISCAL DO CONTRIBUÍNTE DO ANO 2024 22/12/2023 31/12/2024 Amosar
BASES XERAIS POLAS QUE SE REXERÁN OS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE O CONCELLO DE NARÓN PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO PARA A/S OFERTA/S DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2023 22/05/2023 31/12/2024 Amosar
OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 2023 14/04/2023 31/12/2024 Amosar

04.- Rexistro da Propiedade

Título Data publicación Data fin
EDICTO INSCRICION VIVENDA LG. VICAS, Nº 288 04/07/2024 05/08/2024 Amosar
EDICTO INSCRICIÓN TERREO DEDICADO A MONTE AO SITIO DAS COBAS 18/06/2024 18/07/2024 Amosar
EDICTO INSCRICIÓN TERREO DEDICADO A MONTE AO SITIO DE CAÑOTAS OU CAMELEIRO 18/06/2024 18/07/2024 Amosar
INSCRICIÓN DE TERREO DEDICADO A MONTE AO SITIO DE AS RABANES 18/06/2024 18/07/2024 Amosar

05.- Xulgados

Título Data publicación Data fin
LISTAXE DEFINITIVA DE CANDIDATOS A XURADOS, ANOS 2023 E 2024 04/01/2023 10/01/2025 Amosar

06.- Xunta de Galicia

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA: ACORDO DO 5-6-2024 DA DIRECCIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA, QUE SINALA DATA PARA O PAGAMENTO DO PREZO XUSTO POR EXPROPIACIÓN, NO CONCELLO DE NARÓN (EXPEDIENTE IN407A 2019/108-1). 12/06/2024 28/08/2024 Amosar

08.- Administración do Estado

Título Data publicación Data fin
AGENCIA TRIBUTARIA: ANUNCIO DE COBRANZA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) DE 2024 11/07/2024 02/09/2024 Amosar
INFORMACIÓN SOBRE SERVIZO DE ATENCIÓN POR VIDEOCONFERENCIA NO CATASTRO 08/03/2022 10/03/2025 Amosar

10.- Outros Organismos

Título Data publicación Data fin
NOTARÍA JUAN DE LA RIVA: EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA BAIXA, AO SITIO DE FORXAS, REFERENCIA CATASTRAL 7892325NJ6188N0001UF 04/07/2024 05/08/2024 Amosar
NOTARÍA JUAN DE LA RIVA: EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN DE FINCA, TERREO AO SITIO DE OUTEIRO, ESTRADA MUÍÑO DA VEIGA, REFERENCIAS CATASTRAIS 7179634NJ6177N0001WH E 7179634NJ6177N0002EJ 04/07/2024 05/08/2024 Amosar
NOTARÍA JUAN DE LA RIVA: EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN DE FINCA, TERREO AO SITIO DE OUTEIRO, ESTRADA MUÍÑO DA VEIGA, REFERENCIA CATASTRAL 7179611NJ6177N0001PH 04/07/2024 05/08/2024 Amosar
NOTARÍA JUAN DE LA RIVA: EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN DE FINCA, TERREO AL SITIO DE OUTEIRO, ESTRADA MUÍÑO DA VEIGA 04/07/2024 05/08/2024 Amosar
DECLARACION DE HERDEIROS ABINTESTATO BENITA DIAZ SOUTO 17/06/2024 17/07/2024 Amosar