19/06/2024 22:30:08

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello de NarónTablón

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

01.- Concello de Narón

Título Data publicación Data fin
EDICTO APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DAS TAXAS POLOS SERVIZOS PRESTADOS NAS ESCOLAS INFANTÍS DO MES DE XUÑO DE 2024 18/06/2024 10/07/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DAS TAXAS POLA INSCRICIÓN NOS CURSOS E ACTIVIDADES NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE XUÑO 2024 18/06/2024 10/07/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN DOS PADRÓNS FISCAIS DAS TAXAS POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE XUÑO E ADICIONAL DE MAIO DE 2024 18/06/2024 10/07/2024 Amosar
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 12-6-2024 EN PROCEDEMENTO DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA, EXP. DIS/2024/3 17/06/2024 02/07/2024 Amosar
EDICTO AUTORIZACIÓN A AGROENXEÑERÍA GALEGA, C.B., PARA USO DE FITOSANITARIOS LIMUR GREEN NA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE CORNIDO 14/06/2024 01/08/2024 Amosar
NOMEAMENTO CATRO FUNCIONARIOS DE CARREIRA COMO BOMBEIRO-CONDUTOR DO CONCELLO DE NARÓN 14/06/2024 15/07/2024 Amosar
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 11-6-2024 EN PROCEDEMENTO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 14/06/2024 08/07/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DAS TAXAS POLOS SERVIZOS PRESTADOS POLO SERVIZO SOCIOCOMUNITARIO, MAIO 2024 11/06/2024 03/07/2024 Amosar
EDICTO DOS PADRÓNS DE CONTRIBUÍNTES POLO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: DEPENDENCIA E LIBRE CONCORRENCIA, MAIO 2024 11/06/2024 03/07/2024 Amosar
PRAZAS OUTORGADAS PARA OS CAMPAMENTOS DE VERÁN DEPUTACIÓN 2024 31/05/2024 01/07/2024 Amosar
SECCIÓN DE PATRIMONIO: ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 28-5-2024 EN PROCEDEMENTO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 31/05/2024 21/06/2024 Amosar
SECCIÓN DE PATRIMONIO: ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 28-5-2024 EN PROCEDEMENTO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 31/05/2024 21/06/2024 Amosar
EDICTO MODIFICACIÓN CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE DO ANO 2024 27/05/2024 31/07/2024 Amosar
PUBLICACIÓN OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 2024 27/05/2024 31/12/2024 Amosar
ANUNCIO de información pública relativo á aprobación inicial do documento de revisión do Plan xeral de ordenación municipal (DAI-2023) 15/05/2024 15/07/2024 Amosar
EDICTO PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO EXERCICIO 2024 25/04/2024 31/12/2024 Amosar
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 9-4-2024 EN PROCEDEMENTOS RELATIVOS Á CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIAIS BÁSICAS 15/04/2024 30/04/2029 Amosar
ANUNCIO DAS BASES ESPECÍFICAS DE DÚAS PRAZAS DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN, SUBGRUPO A2, POR PROMOCIÓN INTERNA 13/03/2024 13/09/2024 Amosar
BASES ESPECÍFICAS CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN DE DÚAS PRAZAS DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN (A2) POR PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2023) 21/02/2024 21/08/2024 Amosar
ACTUALIZACIÓN COEFICIENTES IIVTNU APLICABLES PARA O ANO 2024 23/01/2024 31/12/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN DO CALENDARIO FISCAL DO CONTRIBUÍNTE DO ANO 2024 22/12/2023 31/12/2024 Amosar
BASES XERAIS POLAS QUE SE REXERÁN OS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE O CONCELLO DE NARÓN PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO PARA A/S OFERTA/S DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2023 22/05/2023 31/12/2024 Amosar
OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 2023 14/04/2023 31/12/2024 Amosar

04.- Rexistro da Propiedade

Título Data publicación Data fin
EDICTO INSCRICIÓN TERREO DEDICADO A MONTE AO SITIO DAS COBAS 18/06/2024 18/07/2024 Amosar
EDICTO INSCRICIÓN TERREO DEDICADO A MONTE AO SITIO DE CAÑOTAS OU CAMELEIRO 18/06/2024 18/07/2024 Amosar
INSCRICIÓN DE TERREO DEDICADO A MONTE AO SITIO DE AS RABANES 18/06/2024 18/07/2024 Amosar
EDICTO: INSCRICION FINCA URBANA SITA RUA FONTE DE NEIXA, NUM. 18C, REF CATASTRAL: 6042026NJ6167S0001IB 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
EDICTO: INSCRICION CASA SITA RUA FONTE NEIXA, NUM. 20D, REFERENCIA CATASTRAL: 6072024NJ6167S0001DB 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
EDICTO: INSCRICION CASA SINALADA NUM. 33 , LUGAR A REVOLTA, REFERENCIA CATASTRAL: 7490619NJ6179S0001FS 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
EDICTO INSCRICION VIVENDA UNIFAMILIAR NO LUGAR DE CRUCEIRO, NÚM. 8, PARROQUIA O VAL .- FINCA 61835 23/05/2024 25/06/2024 Amosar

05.- Xulgados

Título Data publicación Data fin
LISTAXE DEFINITIVA DE CANDIDATOS A XURADOS, ANOS 2023 E 2024 04/01/2023 10/01/2025 Amosar

06.- Xunta de Galicia

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA: ACORDO DO 5-6-2024 DA DIRECCIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA, QUE SINALA DATA PARA O PAGAMENTO DO PREZO XUSTO POR EXPROPIACIÓN, NO CONCELLO DE NARÓN (EXPEDIENTE IN407A 2019/108-1). 12/06/2024 28/08/2024 Amosar
LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS, EXPROPIACIÓN PARA IMPOSICIÓN DE SERVIDUMES DE PASO, SOBRE BENS E DEREITOS AFECTADOS POR INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS, EXP. IN407A 2022/339-1, UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. 25/03/2024 01/07/2024 Amosar

08.- Administración do Estado

Título Data publicación Data fin
INFORMACIÓN SOBRE SERVIZO DE ATENCIÓN POR VIDEOCONFERENCIA NO CATASTRO 08/03/2022 10/03/2025 Amosar

10.- Outros Organismos

Título Data publicación Data fin
DECLARACION DE HERDEIROS ABINTESTATO BENITA DIAZ SOUTO 17/06/2024 17/07/2024 Amosar
NOTARÍA DE D. PEDRO LUÍS GARCÍA: EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO SUCESIVO INTERRUMPIDO, PARCELA Nº 3-140 CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE PEDROSO, LUGAR RÍO VELLO 05/06/2024 05/07/2024 Amosar
EDICTO: TRAMITACION EXPDTE INMATRICULACION FINCA CASA PETRUCIAL DO LUGAR DE "SEQUEIRO"SINALADA NUM. 28 E 31.- REF CATASTRAIS: 6909703NJ6260N0001GD E 6909703NJ6260N0002HF 23/05/2024 25/06/2024 Amosar