12/07/2024 22:22:46

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > As miñas solicitudes > LoginIdentificación

Para acceder á zona privada debe identificarse mediante Cl@ve. Pulse no logotipoAdvertencia legal

 1. O responsable do tratamento dos datos persoais que se poidan incluír na solicitude ou documentación achegada é o Concello de Narón, segundo establece a normativa vixente en materia de protección de datos, entre outras, o RGPD e a LOPDGDD.

 2. O tratamento ten por obxecto xestionar os expedientes administrativos dos afectados polo tratamento, en función das especialidades dos procedementos. O tratamento dos datos incluídos baséase no artigo 6.1.c) do RGPD, cumprimento dunha obriga legal, de conformidade co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

 3. Para a conservación dos seus datos persoais terase en conta o disposto na lexislación aplicable en materia de prescrición de responsabilidades e presentación de recursos. Ademais dos establecidos para a presentación de documentos.

 4. Non se realizarán cesións de datos a terceiros, salvo obriga legal. O Concello de Narón non realiza transferencias internacionais de datos.

 5. Como persoa afectada polo tratamento, ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como a opoñerse, limitar o tratamento, a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas e a revogar o consentimento na sede electrónica do Concello de Narón. , no rexistro presencial ou por correo postal a:

  Concello de Narón
  Praza de Galicia s./n.
  15570 Narón (A Coruña)