Trámites municipais


Procura de Procedementos

Procedementos Extraordinarios COVID-19

Descripción     Nivel modernización
41. "NARÓN IMPULSA": Programa da subvención ás empresas e autónomos/as de Narón. Información Nivel 4. Tramitación electrónica.
41A. Xustificación subvención concedida "NARÓN IMPULSA" Información Nivel 4. Tramitación electrónica.
42. Axudas PEL-REACTIVA: fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña. Información Nivel 4. Tramitación electrónica.

Tramites Xerais

Descripción     Nivel modernización
01.- Solicitude Xenerica (TX-01) Información Tramitar Nivel 3. Iniciación electrónica.
02.- Queixa ou Reclamación (TX-02) Información Tramitar Nivel 3. Iniciación electrónica.
03.- Solicitude de acceso á información (Lei de transparencia) (TRA-01) Información Tramitar Nivel 3. Iniciación electrónica.
04.- Comunicación de información sobre fraudes ou irregularidades ante o Comité antifraude do Concello de Narón (S-GOB-01) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
05.- Trámite anónimo de comunicación de irregularidades Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.

Alcaldía

Descripción     Nivel modernización
01.- Solicitude de celebración de matrimonio civil (A-ALC-01) Información Tramitar Nivel 3. Iniciación electrónica.
02.- Actividades lúdicas ou deportivas en instalacións municipais ou espazos públicos (A-ALC-02) Información Tramitar Nivel 3. Iniciación electrónica.
03.- Autorización para a realización de festexos populares (A-ALC-03) Información Tramitar Nivel 3. Iniciación electrónica.

Acción Social

Descripción     Nivel modernización
03.- BonoBus Universitario Campus Coruña (S-SOC-03) Información Nivel 4. Tramitación electrónica.
08.- Subvencions a Asociacions e Outras Entidades de Ambito Municipal (S-SOC-08) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
08.A - Xustificación de Subvencions a Asociacions e Outras Entidades de Ambito Municipal (S-SOC-08-A)(Z) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
09.- Persoas Maiores, Envellecemento Activo (S-SOC-09) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
12.- Escolas Infantis Municipais (S-SOC-12) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
15.- Expedientes de RISGA (S-SOC-15) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
16.- Expedientes Axudas de Inclusion Social da Xunta de Galicia (S-SOC-16) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
17.- Expedientes Recoñecemento Discapacidades (S-SOC-17) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
18.- Expedientes Pensions non Contributivas (Xubilacion) (S-SOC-18) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
19.- Expedientes Pensions non Contributivas (Invalidez) (S-SOC-19) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
20.- Expedientes Dependencia (S-SOC-20) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
26.- Prestacion Economica para necesidades Urxentes diversas (S-SOC-26) Información Tramitar Nivel 5. Proactivo / Automatizado.
28.- Bonificacion Alimentacion Infantil Pediatrica (S-SOC-28) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
30.- Bonificacion Fornecemento Auga, Lixo e Sumidoiros (S-SOC-30) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
31.- Axuda para o pago das liquidacións tributarias de acometidas para abastecemento de auga potable e rede de sumidoiros na zona rural (S-SOC-31) Información Nivel 4. Tramitación electrónica.
34.- Programa Municipal de Formacion Aula CEMIT (S-SOC-34) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
37.- Convenios nominativos de colaboración (S-SOC-37) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
37.A.- Convenios nominativos de colaboración. XUSTIFICACION (S-SOC-37-A) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
38. -Convenios nominativos de colaboración en materia de educación para a saúde-nutrición escolar (S-SOC-38) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
38.A.-Convenios nominativos de colaboración en materia de educación para a saúde-nutrición escolar.XUSTIFICACION (S-SOC-38-A) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
40.- Solicitude de acordo de colaboración no ensino para a realización de actividades (S-SOC-40) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
40.A.- Acordo de colaboración no ensino para a realización de actividades. XUSTIFICACION (S-SOC-40-A) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
43.- Axuda para agasallos do Nadal (S-SOC-43) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.

Salubridade Pública e Actividades Medioambientais

Non existen procedementos para este grupo

Rexistro e Padrón

Descripción     Nivel modernización
01.- Xestion de altas e cambios no padrón (S-EST-01) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
02.- Emisión certificados empadroamento (S-EST-02) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
04.- Comprobación periodica residencia extranxeiros (Non ENCSARP) (S-EST-04) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
05.- Renovación e caducidade das inscricións padroais de estranxeiros non comunitarios (ENCSARP) (S-EST-05) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
06.- Solicitude de número de vivenda (S-EST-06) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
07.- Xestion de baixas no padrón (S-EST-07) Información Nivel 2. Descarga de formularios.

Secretaría xeral

Descripción     Nivel modernización
Inscrición de entidades no rexistro municipal de entidades cidadás (S-PAT-01) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
Actualización anual de datos no rexistro municipal de asociacións (S-ASI-11) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
Rexistro parellas de Feito (S-PAT-02) Información Tramitar Nivel 3. Iniciación electrónica.
Responsabilidade patrimonial por danos (S-PAT-03) Información Nivel 2. Descarga de formularios.

Tesoureria

Descripción     Nivel modernización
01.- Comunicacion datos Bancarios Proveedor (T-TES-01) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
02.- Domiciliacion Bancaria Pago Tributos Municipais (T-TES-02) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
03.- Aprazamentos e Fraccionamentos de Debedas (T-TES-03) Información Nivel 2. Descarga de formularios.

Seguridade Cidadá e Protección Civil

Descripción     Nivel modernización
01.- Licenza Vao Permanente (A-POL-01) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
02.- Licenza Vao Laboral (A-POL-02) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
03.- Licenza Vao Obras (A-POL-03) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
04.- Tarxeta Estacionamento Discapacidade (A-POL-04) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
05.- Solicitude de Informe por Accidente Trafico (A-POL-05) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
06.- Reserva de Aparcadoiro, Peches de Ruas, e Subministro de Espellos de Sinalizacion (A-POL-06) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
07.- Tarxeta de residente - circulación (A-POL-07) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.

Urbanismo

Descripción     Nivel modernización
01A.-Declaración responsable de actividades recreativas e espectáculos públicos sen obras previas(S-URB-01-1) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
01B.-Declaración responsable de actividades recreativas e espectáculos públicos con obras previas(S-URB-01-2) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
02A.- Comunicación previa de actividades sen avaliacion ambiental sen obras previas(S-URB-02-1) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
02B.- Comunicación previa de actividades sen avaliacion ambiental con obras previas(S-URB-02-2) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
03.- Comunicación previa de actividades sometidas a avaliación ambiental (S-URB-03) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
04.- Comunicacion Previa Obras (S-URB-04) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
04A.- Comunicación Previa de Obras para actividades sometidas a declaración responsable de actividades recreativas ou espectáculos públicos (S-URB-04-A) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
04B.- Comunicación Previa de Obras para actividades non sometidas ao rexime xurídico dos espectáculos públicos e actividades recreativas (S-URB-04-B) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
04C.- Prórroga de comunicacion Previa Obras (S-URB-04-C) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
05.- Comunicación previa para transmisión de titularidade (S-URB-05) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
06.- Cualificacion urbanistica (S-URB-06) Información Tramitar Nivel 3. Iniciación electrónica.
07.- Licencia de obra (S-URB-07) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
09.- Licenza de instalación de terrazas dos locais de hostalaria (S-URB-09) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
10.- Licenza de parcelacións (S-URB-10) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
11.- Licenza de primeira ocupación (S-URB-11) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
12.- Ocupacion via pública con contenedores (S-URB-12) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
13.- Ocupacion via pública con estadas (S-URB-13) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
14.- Ocupacion via pública con guindastre (S-URB-14) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
15.- Ocupacion via pública con plataforma elevadora (S-URB-15) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
16.- Ocupacion via pública con valado (S-URB-16) Información Nivel 2. Descarga de formularios.

Disciplina Urbanística

Descripción     Nivel modernización
01.- Reposicion da legalidade urbanistica (S-DIS-01) Información Nivel 2. Descarga de formularios.

Feiras e Mercados

Descripción     Nivel modernización
01.- Alta de licenza de venda ambulante no Feirón de Santa Icía (S-FEM-01) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
02.- Alta de autorización de venda ambulante de produtos horto-frutícolas no Feirón de Santa Icía (S-FEM-02) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
03.- Renovación da autorización de venda ambulante de produtos horto-frutícolas no Feirón de Santa Icía (S-FEM-03) Información Nivel 2. Descarga de formularios.
04.- Renovación de licenza de venda ambulante no Feirón de Santa Icía (S-FEM-04) Información Nivel 2. Descarga de formularios.

Contratación

Descripción     Nivel modernización
01.- Transmisión da titularidade dunha licenza municipal de taxi (S-CON-01) Información Tramitar Nivel 3. Iniciación electrónica.
02.- Autorización para a obtención do permiso municipal de conductor asalariado a un vehículo adscrito a unha licenza municipal de taxi (S-CON-02) Información Tramitar Nivel 3. Iniciación electrónica.
03.- Cambio de vehículo adscrito a Auto-Taxi (S-CON-03) Información Tramitar Nivel 3. Iniciación electrónica.

Deportes

Descripción     Nivel modernización
SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-02) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-02A) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
SOLICITUDE DE CONVENIO NOMINATIVO PARA CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-03) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
XUSTIFICACIÓN DE CONVENIOS NOMINATIVOS (S-DEP-03A) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.

Facenda

Descripción     Nivel modernización
DECLARACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERRENOS DE NATUREZA URBANA (I-ING-01) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.

Turismo

Descripción     Nivel modernización
Autorización para elaboración da marca rexistrada "Tarta de Narón" (A-TUR-01) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.
Autorización para a comercialización da marca rexistrada "Tarta de Narón" (A-TUR-02) Información Tramitar Nivel 4. Tramitación electrónica.

Lenda


Nivel modernización

 • Nivel 1. Información. Nivel 1. Información.
 • Nivel 2. Descarga de formularios. Nivel 2. Descarga de formularios.
 • Nivel 3. Iniciación electrónica. Nivel 3. Iniciación electrónica.
 • Nivel 4. Tramitación electrónica. Nivel 4. Tramitación electrónica.
 • Nivel 5. Proactivo / Automatizado. Nivel 5. Proactivo / Automatizado.