Concello de Narón
09/08/20 19:24:51
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

01B.-Declaración responsable de actividades recreativas e espectáculos públicos con obras previas(S-URB-01-2)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Referencia de comunicación previa ou licenza urbaníestica que amparou a obra realizada. Obrigatorio Ambas
Certificado final de obra asinado por técnico competente, cando proceda, ou declaración de finalización das obras. Obrigatorio Ambas
Cando proceda, certificado ou informe acústico. Opcional Ambas
Xustificante de pagamento da taxa por expedición de documentos administrativos Obrigatorio Ambas
Póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, previsto na normativa de aplicación, e recibo de pago das primas correspondentes ao período de seguro en curso ou copia dos mesmos. Obrigatorio Ambas
Documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento ou espazo aberto ao público en calidade de propietarios/as ou arrendatarios/as ou en virtude de calquera outro título xurídico. Obrigatorio Ambas
No seu caso, a autorización, informe ou declaración ambiental que proceda. Opcional Ambas
No seu caso, o certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal. Opcional Ambas
Acreditación da representación. Opcional Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal