29.- Axuda Financieira Material Escolar (S-SOC-29)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Datos complementarios (Anexo I) Obrigatorio Ambas Modelo
DNI. ou no caso de ser estranxeiro, NIE, ou documento de identificación equivalente, do solicitante e dos maiores de 16 anos da unidade de convivencia Obrigatorio Ambas
Libro de familia Obrigatorio Ambas
Declaración da renda, do último exercicio de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos, ou no caso de non estar obrigado a facela:
. Certificado de imputación de rendas da Axencia Tributaria de todos os membros da unidade de convivencia.
. No caso de pensionistas: certificado de organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe.
. No caso de desempregados: certificación do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego, e percepción de prestación, de ser o caso.
. No caso de estar traballando: contrato de traballo ou últimas dúas nóminas das persoas maiores de 16 anos que realicen actividades laborais.
. No caso de inactivos: documento do SPE acreditativo de non estar inscrito como demandante de emprego das persoas maiores de 16 anos.
Obrigatorio Ambas
Resumo dos movementos bancarios dos últimos seis meses, emitido polas entidades bancarias, de todas as contas bancarias de que son titulares os membros da unidade de convivencia Obrigatorio Ambas
Contrato de alugueiro ou hipoteca da vivenda habitual, e recibos dos últimos tres meses, para ser obxecto de dedución (axudas sen prescrición técnica para comedor escolar e material escolar). Opcional Ambas
Resolución xudicial de separación/divorcio/alimentos, ou de medidas provisionais, ou
xustificante de ter presentado a demanda, de ser o caso
Opcional Ambas
Certificado conforme o/a alumno/a figura matriculado/a no curso escolar (axudas sen prescrición técnica para comedor escolar e material escolar). Obrigatorio Ambas
12.- Outros específicos requiridos polo Concello segundo as circunstancias ou necesidades para a correcta valoración da solicitude. Opcional Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas