Concello de Narón
19/09/21 13:33:48
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

30.- Bonificacion Fornecemento Auga, Lixo e Sumidoiros (S-SOC-30)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Datos complementarios (Anexo I) Obrigatorio Ambas Modelo
DNI. ou no caso de ser estranxeiro, NIE, ou documento de identificación equivalente, do solicitante e dos maiores de 16 anos da unidade de convivencia Obrigatorio Ambas
Libro de familia Opcional Ambas
Declaración da renda, do último exercicio de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos, ou no caso de non estar obrigado a facela:
. Certificado de imputación de rendas de Facenda de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos.
. No caso de pensionistas: certificado de organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe.
. No caso de desempregados: certificación do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego, e percepción de prestación, de ser o caso.
. No caso de estar traballando: contrato de traballo ou últimas dúas nóminas das persoas maiores de 16 anos que realicen actividades laborais.
. No caso de inactivos: documento do SPE acreditativo de non estar inscrito como demandante de emprego das persoas maiores de 16 anos.
Obrigatorio Ambas
Resumo dos movementos bancarios dos últimos seis meses, emitido polas entidades bancarias, de todas as contas bancarias de que son titulares os membros da unidade de convivencia Obrigatorio Ambas
Contrato de aluguer ou hipoteca da vivenda habitual e recibos dos últimos tres meses, de ser o caso. Opcional Ambas
Resolución xudicial de separación/divorcio/alimentos, ou de medidas provisionais, ou
xustificante de ter presentado a demanda, de ser o caso
Opcional Ambas
Último recibo de auga emitida Obrigatorio Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal