Concello de Narón
11/08/22 22:41:21
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

28.- Bonificacion Alimentacion Infantil Pediatrica (S-SOC-28)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
01.- Solicitude. Obrigatorio Ambas Modelo
02.- Fotocopia do DNI, ou, no caso de ser estranxeiro, NIE, tarxeta de residencia ou pasaporte. Opcional Ambas
03.- Fotocopia do Libro de Familia. Opcional Ambas
04.- Libro de saúde do neno/a beneficiario/a da axuda ou prescrición facultativa indicando a necesidade de alimentación artificial, así como a cantidade mensual necesaria e a denominación precisa do produto. Opcional Ambas
05.- No caso de pensionistas; certificado do organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe. Opcional Ambas
06.- No caso de desempregados: certificación do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego, e percepción de prestacións, de ser o caso. Opcional Ambas
07.- Declaración da renda de todos os membros da unidade de convivencia, ou, no caso de non estar obrigado a facela, certificado de imputación de rendas de Facenda. Opcional Ambas
08.- Xustificante de ingresos dos últimos seis meses. Opcional Ambas
09.- Declaración xurada de ingresos e de capital da unidade de convivencia, das axudas que se teñen solicitadas ou se teñen pensado solicitar polos mesmos conceptos, ou da inexistencia de parentes con obriga e posibilidade real de prestarlle a axuda que solicitan (segundo o caso). Opcional Ambas
10.- Certificado - resumo dos movementos bancarios dos últimos 6 meses emitido polas entidades bancarias de referencia, de todos os membros da unidade convivencia. Opcional Ambas
11.- Certificado da Tesourería da Seguridade Social acreditativa de que ningún membro da unidade de convivencia é titular de empresa mercantil de calquera índole con persoal asalariado (se é o caso). Opcional Ambas
12.- No caso de ser autónomo, declaracións trimestrais 130 e 303 dos 3 últimos trimestres. Opcional Ambas
13.- Sentenza de separación/divorcio/alimentos, segundo o caso. Opcional Ambas
14.- Outros específicos requiridos polo Concello segundo as circunstancias ou necesidades para a correcta valoración da solicitude. Opcional Ambas
15.- Código de domiciliación bancaria (IBAN), do solicitante da prestación, de ser o caso. (Modelo T-TES-01) Obrigatorio Ambas Modelo

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal