Concello de Narón
07/12/21 18:30:29
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

26.- Prestacion Economica para necesidades Urxentes diversas (S-SOC-26)


Nivel 5. Proactivo  /  Automatizado.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
01.- Solicitude.(Só para presentación presencial) Obrigatorio Ambas Modelo
Datos complementarios (Anexo I) para as prestacións económicas P.FT.2, P.FT.3, P.F.T.4 E P.F.T.5 Obrigatorio Ambas Modelo
Datos complementarios (Anexo II) para as prestacións económicas P2(Prestación económica para comedor escolar) Obrigatorio Ambas Modelo
Datos complementarios (Anexo III) para as prestacións económicas P3 (Prestación económica para material escolar) Obrigatorio Ambas Modelo
02.- Fotocopia do Libro de Familia. Opcional Ambas
03.- Fotocopia do DNI do solicitante e dos maiores de 16 anos da unidade familiar ou documentación acreditativa da identidade. Opcional Ambas
04.- No caso de pensionistas: Certificado do organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe. Opcional Ambas
05.- No caso de desempregados: Certificado do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego e percepción de prestacións, de ser o caso. Opcional Ambas
06.- No caso de autónomos: declaracións trimestrais 130 e 303 dos 3 últimos trimestres. Opcional Ambas
07.- Xustificantes de ingresos dos últimos 6 meses. Obrigatorio Ambas
08.- Fotocopia da declaración da renda de todos os membros da unidade de convivencia ou, no caso de non estar obrigado a facela, certificado de imputación de rendas de Facenda. Opcional Ambas
09.- Sentenza de separación/divorcio/alimentos ou autos de medidas provisionais, ou xustificante de ter presentado a demanda. Opcional Ambas
10.- Xustificante do número de conta bancaria IBAN cos 22 díxitos do titular da prestación (Modelo T-TES-01) Obrigatorio Ambas Modelo
11.- Recibos actualizados de aluguer ou de pagamento da hipoteca da vivenda habitual. Opcional Ambas
12.- Xustificantes que acrediten a situación de urxente e grave necesidade e outra documentación necesaria para a correcta valoración da solicitude. Opcional Ambas
13.- Certificado-resume dos movementos bancarios dos últimos 6 meses emitidos polas entidades bancarias, de todos os membros da unidade de convivencia. Obrigatorio Ambas
14.- Xustificante de estar inscrito no Rexistro de demandantes de vivenda da Xunta de Galicia (só no caso de solicitar axuda para aluguer da vivenda habitual). Opcional Ambas
Contrato de aluguer ou hipoteca da vivenda habitual e recibos dos últimos tres meses, de ser o caso. Opcional Ambas
Certificado conforme o alumno/a figura matriculado no curso escolar Obrigatorio Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal