Concello de Narón
12/05/21 19:43:06
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

01.- Transmisión da titularidade dunha licenza municipal de taxi (S-CON-01)


Nivel 3. Iniciación electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
1. Solicitude Obrigatorio Ambas Modelo
2. Certificados de non existir débedas coa Axencia Tributaria, S.social, Xunta de Galicia e co Concello de Narón tanto do titular de la licencia como do adquirinte da mesma. Obrigatorio Ambas
3. Declaración responsable e xurada do adquirinte, de si é ou non titular dunha ou máis licenzas de taxi neste ou noutro concello. Obrigatorio Ambas
4. Declaración xurada do adquirinte de dedicación plena e exclusiva á actividade de taxi (artigo 10 da Lei 4/2013). Obrigatorio Ambas
5. Declaración xurada do adquirinte de que non se atopa desempeñando simultaneamente outros traballos que afecten á seguridade viaria . Obrigatorio Ambas
6. Copia compulsada (na Secretaría 5ª planta) do DNI e do carnet de conducir do titular e do adquirinte. Obrigatorio Ambas
7. Copia compulsada do permiso de circulación e da documentación del vehículo adscrito á licenza que se quere transmitir. Obrigatorio Ambas
8. Copia compulsada da póliza de responsabilidade civil (polos danos que puideran ocasionarse na prestación do servizo, según o disposto na normativa vixente). Obrigatorio Ambas
9. Copia compulsada da ITV. Obrigatorio Ambas
10. Unha fotografia tamaño carnet. Obrigatorio Ambas
11. Certificado médico do adquirinte de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa ou impedimento fÍsico o psíquico que lle imposibilite ou dificulte o normal exercicio de conductor de autotaxi, nin ser consumidor habitual de estupefacientes ou bebidas alcohólicas. Obrigatorio Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal