Inscrición de entidades no rexistro municipal de entidades cidadás (S-PAT-01)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
COPIA CERTIFICADA POLO/A SECRETARIO/A DA ENTIDADE DOS ESTATUTOS DA MESMA, VISADOS POLO ORGANISMO ESTATAL OU AUTONÓMICO COMPETENTE Obrigatorio Ambas
COPIA DA COMUNICACIÓN DO ORGANISMO ESTATAL OU AUTONÓMICO NA QUE CONSTE O NÚMERO DA INSCRICIÓN DA ENTIDADE NO REXISTRO XERAL DE ASOCIACIÓNS (OU NOUTROS REXISTROS PÚBLICOS) Obrigatorio Ambas
NO CASO DE ENTIDADES DEPORTIVAS, COPIA DA COMUNICACIÓN DO ORGANISMO AUTONÓMICO NA QUE CONSTE A INSCRICIÓN DA ENTIDADE NO REXISTRO XERAL DE ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS DA XUNTA Obrigatorio Ambas
ACTA DE CONSTITUCIÓN OU ACTA DA ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS/AS QUE ACREDITE A PERSONALIDADE DOS MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA OU, NO SEU CASO, CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POLO/A SECRETARIO/A ACREDITATIVA DESTES EXTREMOS Obrigatorio Ambas
CERTIFICADO DO/A SECRETARIO/A DA ENTIDADE INDICANDO O DOMICILIO SOCIAL DAQUELA Obrigatorio Ambas
TARXETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DA ENTIDADE Obrigatorio Ambas
CERTIFICADO DO/A SECRETARIO/A NA QUE SE INDIQUE O NÚMERO DE SOCIOS/AS INSCRITOS/AS NO MOMENTO DA SOLICITUDE, COA ESPECIFICACIÓN DA PORCENTAXE DE HOMES E MULLERES QUE CONFORMAN O TOTAL DE ASOCIADOS/AS Obrigatorio Ambas
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Obrigatorio Ambas
ORZAMENTO Obrigatorio Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas