02.- Emisión certificados empadroamento (S-EST-02)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Solicitude de Certificado de Empadroamento debidamente cuberta. Obrigatorio Ambas Modelo
Documentación acreditativa da identidade das persoas inscritas que vaian figurar na certificación, e no seu caso a acreditación da representación por calquera medio válido en dereito. Obrigatorio Ambas Modelo

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas