Concello de Narón
19/09/21 12:49:42
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

11.- Licenza de primeira ocupación (S-URB-11)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Certificación final de obra expedida pola/o arquitecta/o director/a desta e visado polo colexio oficial correspondente. Obrigatorio Ambas
Memoria fotográfica do estado final das obras executadas (fotografías de todas as fachadas) e, se é o caso, plano de emprazamento xeorreferenciado. Obrigatorio Ambas
Documento acreditativo de ter solicitado á Delegación Provincial do Ministerio de Facenda a alta do inmoble na contribución urbana. Obrigatorio Ambas
Datos que permitan a identificación da licenza municipal de obras, así como da actividade do garaxe (no seu caso). Obrigatorio Ambas
Copia do boletín de instalación eléctrica e, de ser o caso, do certificado de remate de obra acompañados do protocolo de probas, debidamente selados pola Xefatura Provincial de Inspección de Telecomunicacións correspondente. Obrigatorio Ambas
Certificado de potabilidade da auga no caso de existencia de pozo de captación para abastecemento de auga. Opcional Ambas
Certificado de eficiencia enerxética do edificio rematado, debidamente rexistrado. Opcional Ambas
Certificado final de obra da infraestrutura de soporte do fogar dixital, se é o caso. Opcional Ambas
Declaración da/o técnica/o sobre a conformidade das obras executadas co proxecto autorizado pola licenza de obras correspondente. Opcional Ambas
Certificación/informe emitido por COSMA da adecuada execución das acometidas ás redes de saneamento e/ou abastecemento, se é o caso. Opcional Ambas
No caso de modificacións non substanciais, memoria e planos do estado final da obra coas xustificacións técnicas precisas e valoración final das obras realmente executadas. Opcional Ambas
Se é o caso, a documentación esixida na normativa acústica vixente e na Ordenanza municipal da emisión e recepción de ruídos e vibracións. Opcional Ambas
Se é o caso, declaración de posta en funcionamento da actividade, subscrita por técnico/a competente, que deberá conter como mínimo as determinacións establecidas no artigo 61.6 da Ordenanza municipal reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos. Opcional Ambas
Acreditación de representación. Opcional Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal