03.- Comunicación previa de actividades sometidas a avaliación ambiental (S-URB-03)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
01.- Copia do proxecto da obra ou actividade asinada por persoa técnica responsable. Obrigatorio Ambas
02.- As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos. Opcional Ambas
03.- Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil. Obrigatorio Ambas
04.- Xustificante de pagamento dos tributos municipais. Obrigatorio Ambas
05.- Plano de situación da actividade segundo a cartografía oficial do vixente PXOM. Obrigatorio Ambas
06.- No caso de non estar visado o proxecto, declaración xurada de acreditación do técnico asinante da documentación. Opcional Ambas
07.- Plano do local coas súas instalacións. Obrigatorio Ambas
08.- Acreditación da representación. Opcional Ambas
09.- A avaliación ambiental correspondente. Obrigatorio Ambas
10.- Certificación das persoas técnicas facultativas que autoricen o proxecto de que este cumpre coa normativa técnica de aplicación. Obrigatorio Ambas
11.- Manifestación expresa de que se conta con todos os informes sectoriais e autorizacións necesarias para o inicio da actividade. Opcional Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas