Concello de Narón
11/08/22 23:03:39
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

07.- Licencia de obra (S-URB-07)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
14.- Xustificante de pagamento da taxa por expedición de documentos administrativos. Opcional Ambas
Xustificante de pagamento da taxa por expedición de documentos administrativos Obrigatorio Ambas
Oficio de dirección ou nomeamento da/o arquitecta/o / enxeñeira/o. Opcional Ambas
Oficio de dirección ou nomeamento da/o arquitecta/o técnica/o / aparellador/a. Opcional Ambas
Oficio de direccion ou nomeamento da/o coordinador/a de seguridade e saúde. Opcional Ambas
Estudo de seguridade e saúde ou estudo básico de seguridade e saúde visado. Opcional Ambas
Proxecto básico/execución visado. Opcional Ambas
Folla estatística de edificación e vivenda. Opcional Ambas
Fotocopia do título de propiedade, se é o caso. Opcional Ambas
Proxecto técnico de infraestrutura común de telecomunicacións e proxecto técnico da infraestrutura do fogar dixital, se é o caso Opcional Ambas
Constitución previa de aval, de ser o caso. Opcional Ambas
Documentación esixida por AESA, cando proceda. Opcional Ambas
Medidas relacionadas coa evacuación de cascallos, de ser o caso. Opcional Ambas
Autorizacións, concesións ou informes sectoriais preceptivos e exixibles de acordo coa normativa aplicable. Opcional Ambas
Para supostos especiais de solicitude de licenza, estarase ademais ao disposto no art. 22 da Ordenanza municipal (intervención en edificios existentes, legalizacións, demolicións, grandes movementos de terra, usos e obras provisionais, ...) Opcional Ambas
No caso de que as obras estean destinadas ao desenvolvemento dunha actividade sometida a declaración responsable de espectáculos públicos e actividades recreativas deberá presentar ademais:
- Memoria explicativa ou, se é o caso, proxecto técnico da actividade que se pretende realizar.
- No caso de que o proxecto non requira de visado colexial, declaración xurada de acreditación do/a técnico/a asinante da documentación.
- Xustificante de pagamento dos tributos municipais da actividade.
- As autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos.
- Declaración onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou a documentación acreditativa da dispoñibilidade deste.
- Documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento ou espazo aberto ao público en calidade de propietarios/as ou arrendatarios/as ou en virtude de calquera outro título xurídico.
- Documento acreditativo asinado polo interesado da designación da persoa física ou xurídica que vai asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do espectáculo público ou actividade recreativa aos requisitos exixibles.
- Se é o caso, a autorización, informe ou declaración ambiental que proceda.
- Se é o caso, o certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal.
Opcional Ambas
No caso de que as obras estean destinadas ao desenvolvemento dunha actividade NON sometida ao réxime xurídico dos espectáculos públicos e actividades recreativas, deberá presentar ademais:
- Memoria explicativa ou, se é o caso, proxecto técnico da actividade que se pretende realizar.
- Xustificante de pagamento dos tributos municipais da actividade.
- As autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
- Declaración subscrita pola persoa titular da actividade ou do establecemento e, se é o caso, polo técnico competente de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que o establecemento reúne as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas na normativa aplicable.
- Compromiso de cumprimento da normativa aplicable durante o exercicio da actividade ou prestación do servizo.
- Se é o caso, o certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal.
Opcional Ambas
No caso de corta de masas arbóreas ou vexetación arbustiva (Art. 142.2.i da LSG): Plano de situación
Opcional Ambas
Acreditación da representación. Opcional Ambas
De ser o caso, folla de cálculo do orzamento de execución material. (Modelo S-URB-04-07) Opcional Ambas Modelo

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal