Concello de Narón
19/09/21 12:43:49
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

04.- Comunicacion Previa Obras (S-URB-04)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Plano de situación segundo cartografía oficial do PXOM, indicando o lugar onde se pretenden relizar as obras. Planeamento Urbanistico (So Internet Explorer) Obrigatorio Ambas
Orzamento estimado da execución das obras Obrigatorio Ambas
Xustificante de pagamento dos tributos municipais. Obrigatorio Ambas
As autorizacións sectoriais preceptivas. Opcional Ambas
Copias das autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriais que sexan legalmente esixibles, ou acreditación de que se solicitou o seu outorgamento. Opcional Ambas
De ser o caso, proxecto e/ou documento técnico legalmente esixible. No caso de que o proxecto non precise de visado colexial, deberase acreditar a competencia e habilitación do técnico/a asinante da documentación. Opcional Ambas
Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requerila o uso a que se destinan as obras. Opcional Ambas
De ser o caso, documento de formalización da cesión. Opcional Ambas
De ser o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal provistas no Regulamento da Lei de solo de Galicia. Opcional Ambas
Sinalización de aliñacións, se é o caso. Opcional Ambas
Medidas relacionadas coa evacuación de cascallos, de ser o caso. Opcional Ambas
Constitución previa de aval, de ser o caso. Opcional Ambas
Acreditación de representación. Opcional Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal