SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-02)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Memoria da entidade Obrigatorio Electrónica Modelo
Declaración doutras axudas/subvencións solicitadas e ou/obtidas doutro organismo ou de particulares, con indicación da súa procedencia e importe. Deberá especificarse si dita axuda está solicitada, ingresada ou pendente de resolución.
Declaración de concurrencia ou non con otras subvencións municipais
Obrigatorio Electrónica Modelo
Declaración de ter os datos actualizados no Rexistro Xeral de Asociacións do Concello de Narón. Obrigatorio Electrónica Modelo
Orzamento de Gastos e ingresos da actividade subvencionada Obrigatorio Electrónica Modelo
Certificación de acordo de solicitude de subvención Obrigatorio Electrónica Modelo
Declaración Deportistas a Nivel Individual Opcional Electrónica Modelo
Declaración responsable do número de categorías e número de deportistas do clube ou entidade. Obrigatorio Electrónica Modelo
Certificado do número de persoas socias da entidade. Obrigatorio Electrónica Modelo
Ficha complementaria para cubrir por cada club ou entidade deportiva: Aclaración apartados do baremo. Obrigatorio Electrónica Modelo
Certificado de estar ao corrente coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (só no caso de non autorizar a súa consulta) Opcional Electrónica
Certificado de estar ao corrente coa Seguridade Social (só no caso de non autorizar a súa consulta) Opcional Electrónica
Certificado de estar ao corrente coa Axencia Tributaria de Galicia. (só no caso de non autorizar a súa consulta) Opcional Electrónica
Declaracion responsable de estar ao corrente coas obrigas tributarias (só no caso de solicitar subvención inferior a 3000 €) Opcional Electrónica Modelo
14.- Ficha Bancaria. Opcional Electrónica Modelo

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas