42. Axudas PEL-REACTIVA: fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña.


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Anexo de declaración responsable (ASINADA DIXITALMENTE) Obrigatorio Electrónica Modelo
DNI/NIE/CIF segundo o caso, en vigor. Obrigatorio Electrónica
Designación da conta bancaria segundo modelo do Concello T-TES-01. Opcional Electrónica Modelo
Certificado de Situación Censual da Axencia Estatal Tributaria actualizado á data da convocatoria. Obrigatorio Electrónica
Informe actualizado de Vida Laboral da empresa, expedido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social no que se inclúa o número de traballadores/as. Obrigatoriamente ha de comprender dende o 1 de marzo de 2020 e ata a data máis próxima á presentación de solicitude. Obrigatorio Electrónica
Se o solicitante pertence ao grupo II debe presentar, ademais: acreditación da redución de ingresos dende os seis meses naturais previos á declaración do estado de alarma e ata a data de presentación da solicitude da axuda, mediante a presentación dalgún dos seguintes documentos: copia do libro de rexistro de facturas, libro diario de gastos, libro rexistro de vendas e ingresos e libro de compras e gastos, ou declaración de IVE, IRPF. Opcional Electrónica
Se o solicitante pertence ao grupo III debe presentar, ademais: Documento acreditativo da situación do ERTE. Opcional Electrónica
Modelo de cartel de publicidade PEL REACTIVA Opcional Ambas Modelo

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas