Concello de Narón
13/04/21 3:19:10
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

41. "NARÓN IMPULSA": Programa da subvención ás empresas e autónomos/as de Narón.


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
En caso de persoa física:

DNI polas dúas caras ou NIE.
Obrigatorio Electrónica
Certificado actualizado de Situación Censual que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e, se é o caso, o do local de desenvolvemento da actividade. Obrigatorio Electrónica
Informe de Vida Laboral da Empresa expedido pola Tesouraría xeral da Seguridade Social no que se inclúa o número de traballadores/as a día de 1 de marzo de 2020. Obrigatorio Electrónica

En caso de persoas xurídicas, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica:

CIF da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica.
Obrigatorio Electrónica
Certificado actualizado de Situación Censual da persoa xurídica, sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e, se é o caso, o do local de desenvolvemento da actividade. Obrigatorio Electrónica
Contrato de constitución da sociedade civil, comunidade de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica. E escritura de constitución e os estatutos da persoa xurídica actualizados, inscritos no correspondente Rexistro. Obrigatorio Electrónica
Acreditación dos poderes da persoa administradora e da que presenta a solicitude en caso de non ser a mesma persoa. Obrigatorio Electrónica
DNI polas dúas caras ou NIE da persoa administradora e da persoa que presenta a solicitude en caso de non ser a mesma. Obrigatorio Electrónica
Informe de Vida Laboral da Empresa expedido pola Tesouraría da Seguridade Social no que se inclúa o número de traballadores/as a día de 1 de marzo de 2020. Obrigatorio Electrónica

Para todolos solicitantes:

Modelo T-TES-01 de datos bancarios, sempre que non consten neste concello ou fosen modificados, ou documento municipal que o substitúa.( Exemplo cuberto de persoa autónoma) ) ( Exemplo cuberto de empresa)
Opcional Electrónica Modelo
Documento de concesión da mutua ou organismo correspondente que acredite ser beneficiario/a da prestación extraordinaria por cesamento de actividade ou por incapacidade temporal, por maternidade/paternidade, por risco durante o embarazo/lactación. Obrigatorio Electrónica
Certificado de estar ao corrente coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (só no caso de non autorizar a súa consulta) Opcional Electrónica
Certificado de estar ao corrente coa Seguridade Social (só no caso de non autorizar a súa consulta) Opcional Electrónica
Certificado de estar ao corrente coa Axencia Tributaria de Galicia. Se o certificado non fora expedido no prazo establecido na normativa aplicable, ou se o dito prazo se prolongara mais alá do establecido para solicitar a subvención, deberase acompañar á solicitude da subvención a acreditación de solicitar o certificado, debendo aachegalo con posterioridade, unha vez expedido polo órgano correspondente.

Aquelas subvencións nas que a contía a outorgar a cada beneficiario/a non supere o importe de 3.000 € a presentación de declaración responsable poderá substituír a estas certificacións.
Obrigatorio Electrónica
Para o caso das beneficiarias expostas no punto 5.1.b) das bases reguladoras, terán que achegar tamén os seguintes documentos:

Contrato de traballo formalizado para a substitución da persoa autónoma titular, debido á súa baixa por IT, maternidade/paternidade ou risco durante o embarazo/lactación
Obrigatorio Electrónica
A acreditación da redución da facturación á que se fai referencia e no período establecido, realizarase mediante a achega da información contable que o xustifique, podendo facerse a través da copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas; do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e ingresos; ou do libro de compras e gastos. Aqueles/as traballadores/as autónomos/as que non estean obrigados/as a levar os libros que acreditan o volume de actividade, deberán acreditar a redución polo menos do 75%, esixida por calquera medio de proba admitido en dereito. Obrigatorio Electrónica
Modelo de declaración de non ter débedas - Autónomos Opcional Ambas Modelo
Modelo de declaración de non ter débedas - Empresas Obrigatorio Ambas Modelo

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal