38.A.-Convenios nominativos de colaboración en materia de educación para a saúde-nutrición escolar.XUSTIFICACION (S-SOC-38-A)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Anexo A2. Declaración responsable do/a presidente/a sinalando se a entidade ten solicitada doutro organismo algunha subvención ou axuda para a realización dos mesmos programas e actividades, así como a data da solicitude, concepto e contía desta. Igualmente sinalarase cales foron concedidas e cales están pendentes de resolución Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo A3. Declaración responsable do/a Presidente/a de non concorrencia con outras axudas municipais. Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo 4. Declaración responsable do/a presidente/a de estar ao corrente coas obrigas tributarias (estado, comunidade autónoma e concello) e coa Seguridade Social Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo A8. Memoria de actividades. Xustificación Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo A9. Certificación de que as actividades incluídas no acordo foron executadas no período establecido. Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo A10. Relación clasificada dos gastos e inversións da actividade, con identificación do emisor e do documento, importe, data de emisión e data de pago. Xustificación

Obrigatorio Ambas Modelo
Fotografía de primeiro plano da placa ou cartel na entrada ou recepción da entidade, visible, indicando a colaboración do Concello de Narón coa expresión do escudo do concello e a lenda "Entidade cofinanciada polo Concello de Narón no ano (indicar cal)", segundo o modelo do Anexo A11 Obrigatorio Ambas
Fotografía contextual da placa ou cartel na entrada ou recepción da entidade, visible, indicando a colaboración do Concello de Narón coa expresión do escudo do concello e a lenda "Centro cofinanciado polo Concello de Narón no ano (indicar cal)", segundo o modelo do Anexo A11 Obrigatorio Ambas
Outra publicidade de campañas informativas, documentación propia de cada actividade, publicidade web, etc., o centro deberá de utilizar o mesmo modelo do Anexo A11. Opcional Ambas
Anexo 11. Modelo a empregar do escudo do Concello de Narón Opcional Ambas Modelo

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas