Concello de Narón
30/11/20 2:49:40
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

37.A.- Convenios nominativos de colaboración. XUSTIFICACION (S-SOC-37-A)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Anexo 2. Declaración responsable do/a presidente/a sinalando se a entidade ten solicitada doutro organismo algunha subvención ou axuda para a realización dos mesmos programas e actividades, así como a data da solicitude, concepto e contía desta. Igualmente sinalarase cales foron concedidas e cales están pendentes de resolución. Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo 3. Declaración responsable do/a Presidente/a de non concorrencia con outras axudas municipais Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo 4. Declaración responsable do/a presidente/a de estar ao corrente coas obrigas tributarias (estado, comunidade autónoma e concello) e coa Seguridade Social (achegar no caso de que a entidade solicite un convenio cuxo importe non supere os 3.000€, ou a entidade sexa unha Administración Pública, ou a entidade sexa unha entidade sen ánimo de lucro que destine a cantidade solicitada a financiar proxectos ou programas de acción social e cooperación internacional , ou a entidade estea encadrada en algún dos supostos establecidos no artigo 24 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións). Opcional Ambas Modelo
Anexo 5. Autorización do/a presidente/a ao Concello para obter as certificacións de estar ao corrente ou non ter débedas coa Axencia Tributaria, (achegar no caso de que a entidade non presente o Anexo 4) Opcional Ambas Modelo
Anexo 6. Autorización do/a presidente/a ao Concello para obter as certificacións de estar ao corrente ou non ter coa Seguridade Social (achegar no caso de que a entidade non presente o Anexo 4) Opcional Ambas Modelo
Anexo 7. Autorización do/a presidente/a ao Concello para obter as certificacións de estar ao corrente ou non ter débedas co Concello de Narón (achegar no caso de que a entidade non presente o Anexo 4) Opcional Ambas Modelo
Certificación de estar ao corrente ou non ter débedas coa Axencia Tributaria (achegar no caso de que a entidade non presente os Anexos 4 e 5). Opcional Ambas
Certificación de estar ao corrente ou non ter débedas coa Seguridade Social (achegar no caso de que a entidade non presente os Anexos 4 e 6). Opcional Ambas
Certificación de estar ao corrente ou non ter débedas co Concello de Narón (achegar no caso de que a entidade non presente os Anexos 4 e 7). Opcional Ambas
Certificación acreditativa de non ter débedas coa Axencia Tributaria de Galicia. Opcional Ambas
Anexo A8. Pequena memoria das accións desenvolvidas Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo A9. Certificación expedida polo/a secretario/a da entidade de execución das actividades obxecto da subvención Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo A10. Relación clasificada dos gastos e inversións da actividade, con identificación do emisor e do documento, importe, data de emisión e data de pago Obrigatorio Ambas Modelo
Fotografía de primeiro plano da placa ou cartel na entrada ou recepción da entidade, visible, indicando a colaboración do Concello de Narón coa expresión do escudo do concello e a lenda "Entidade cofinanciada polo Concello de Narón no ano (indicar cal)", segundo o modelo do Anexo A16 Obrigatorio Ambas
Fotografía contextual da placa ou cartel na entrada ou recepción da entidade, visible, indicando a colaboración do Concello de Narón coa expresión do escudo do concello e a lenda "Entidade cofinanciada polo Concello de Narón no ano (indicar cal)", segundo o modelo do Anexo A16 Obrigatorio Ambas
Outra publicidade de campañas informativas, documentación propia de cada actividade, publicidade web, etc., a entidade deberá de utilizar o mesmo modelo do Anexo A16. Opcional Ambas
Anexo 11. Modelo a empregar do escudo do Concello de Narón Opcional Ambas Modelo

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal