38. -Convenios nominativos de colaboración en materia de educación para a saúde-nutrición escolar (S-SOC-38)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Anexo 1. Memoria das actividades a desenvolver, incluido un orzamento estimativo de gastos e ingreso. Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo 2. Declaración responsable do/a presidente/a sinalando se a entidade ten solicitada doutro organismo algunha subvención ou axuda para a realización dos mesmos programas e actividades, así como a data da solicitude, concepto e contía desta. Igualmente sinalarase cales foron concedidas e cales están pendentes de resolución. Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo 3. Declaración responsable do/a Presidente/a de non concorrencia con outras axudas municipais. Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo 4. Declaración responsable do/a presidente/a de estar ao corrente coas obrigas tributarias (estado, comunidade autónoma e concello) e coa Seguridade Social Obrigatorio Ambas Modelo
Modelo T-TES-01 de datos bancarios, sempre que non consten neste Concello ou fosen modificados, ou documento municipal que o substitúa (achegar no caso de sexa a primeira vez que a entidade solicita un convenio ao Concello de Narón). Opcional Ambas Modelo

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas