Concello de Narón
12/05/21 19:33:53
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

37.- Convenios nominativos de colaboración (S-SOC-37)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Anexo 1. Memoria das actividades a desenvolver, incluido un orzamento estimativo de gastos e ingreso. Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo 2. Declaración responsable do/a presidente/a sinalando se a entidade ten solicitada doutro organismo algunha subvención ou axuda para a realización dos mesmos programas e actividades, así como a data da solicitude, concepto e contía desta. Igualmente sinalarase cales foron concedidas e cales están pendentes de resolución. Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo 3. Declaración responsable do/a Presidente/a de non concorrencia con outras axudas municipais. Obrigatorio Ambas Modelo
Anexo 4. Declaración responsable do/a presidente/a de estar ao corrente coas obrigas tributarias (estado, comunidade autónoma e concello) e coa Seguridade Social (achegar no caso de que a entidade solicite un convenio cuxo importe non supere os 3.000€, ou a entidade sexa unha Administración Pública, ou a entidade sexa unha entidade sen ánimo de lucro que destine a cantidade solicitada a financiar proxectos ou programas de acción social e cooperación internacional , ou a entidade esté encadrada en algún dos supostos establecidos no artigo 24 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións). Opcional Ambas Modelo
Anexo 5. Autorización do/a presidente/a ao Concello para obter as certificacións de estar ao corrente ou non ter débedas coa Axencia Tributaria, (achegar no caso de que a entidade non presente o Anexo 4) Opcional Ambas Modelo
Anexo 6. Autorización do/a presidente/a ao Concello para obter as certificacións de estar ao corrente ou non ter coa Seguridade Social (achegar no caso de que a entidade non presente o Anexo 4) Opcional Ambas Modelo
Anexo 7. Autorización do/a presidente/a ao Concello para obter as certificacións de estar ao corrente ou non ter débedas co Concello de Narón (achegar no caso de que a entidade non presente o Anexo 4) Opcional Ambas Modelo
Certificación de estar ao corrente ou non ter débedas coa Axencia Tributaria (achegar no caso de que a entidade non presente os Anexos 4 e 5). Opcional Ambas
Certificación de estar ao corrente ou non ter débedas coa Seguridade Social (achegar no caso de que a entidade non presente os Anexos 4 e 6). Opcional Ambas
Certificación de estar ao corrente ou non ter débedas co Concello de Narón (achegar no caso de que a entidade non presente os Anexos 4 e 7). Opcional Ambas
Certificación acreditativa de non ter débedas coa Axencia Tributaria de Galicia. Opcional Ambas
Modelo T-TES-01 de datos bancarios, sempre que non consten neste Concello ou fosen modificados, ou documento municipal que o substitúa (achegar no caso de sexa a primeira vez que a entidade solicita un convenio ao Concello de Narón). Opcional Ambas Modelo

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal