Concello de Narón
09/08/20 18:34:34
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

01B.-Declaración responsable de actividades recreativas e espectáculos públicos con obras previas(S-URB-01-2)


Nivel 4. Tramitación electrónica.

Leis


 • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
 • Decreto de 17/06/1955 : Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
 • RD 2816/1982: Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto., polo que se aproba o Regulamento xeral de policía, de espectáculos públicos e actividades recreativas.
 • Lei 7/85: Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
 • Lei 12/2012: Lei 12/2012, de 26 de novembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos.
 • Lei 9/2013: Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
 • Decreto 144/2016: Decreto 144/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Ver disposición.
 • Lei 10/2017: Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectaculos públicos e actividades recreativas de Galicia
 • Lei 2/2016: Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
 • Decreto 143/2016: Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Ver disposición.
 • Decreto 292/2004: Decreto 292/2004, de 18 de novembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia, modificado polo Decreto 160/2005, de 2 de xuño.
 • Lei 7/2011: Lei 7/2011, de 27 de outubro, do turismo de Galicia.
 • PL PXOM: Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Narón e posteriores modificacións puntuais. Ver disposición.
 • OR XER 52: Ordenanza reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos no termo municipal de Narón Ver disposición.
 • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

   
 
Concello de Narón - Aviso legal