04.- Comunicacion-Autorizacion fogueiras de San Xoan ou similares en espazos privados (comunicación) ou públicos(autorización) (A-ALC-04)


Nivel 3. Iniciación electrónica.

Leis


  • Lei 9/2013: Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
  • Decreto 292/2004: Decreto 292/2004, de 18 de novembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia, modificado polo Decreto 160/2005, de 2 de xuño.
  • RD 2816/1982: Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto., polo que se aproba o Regulamento xeral de policía, de espectáculos públicos e actividades recreativas.
  • Lei 31/1995: Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Ver disposición.
  • Decreto 171/2010: Decreto 171/2010, de 1 de outubro, sobre plans de autoproteción na Comunidade Autónoma de Galicia. Ver disposición.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.