03.- Aprazamentos e Fraccionamentos de Debedas (T-TES-03)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Leis


  • Lei 58/2003: Lei 58/2003, do 17 de decembro Xeral Tributaria.
  • RD 939/2005: Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación.
  • OR XER 31: Ordenanza Fiscal Nº 1 General de gestión, recaudación e inspección. Ver ordenanza.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.