29.- Axuda Financieira Material Escolar (S-SOC-29)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Leis


  • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
  • Lei 40/2015: Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
  • REG CON 01: Regulamento de axudas finacieras para a atención de necesidades sociais básicas do Concello de Narón Ver regulamento.
  • BOP: BOP Publicacion. Ver BOP.
  • BEOV: Bases de execución do orzamento en vigor.