Concello de Narón
07/12/21 20:03:30
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

10.- Licenza de parcelacións (S-URB-10)


Nivel 4. Tramitación electrónica.

Leis


 • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
 • Lei 7/85: Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
 • Decreto de 17/06/1955 : Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
 • Lei 38/1999: Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación.
 • RDL 7/2015: Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
 • Lei 2/2016: Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
 • Decreto 143/2016: Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Ver disposición.
 • Lei 10/1995: Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.
 • PL PXOM: Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Narón e posteriores modificacións puntuais. Ver disposición.
 • Decreto 19/2011: Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de Ordenación do Territorio.
 • Decreto 20/2011: Decreto 20/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.
 • Decreto 330/1999: Decreto 330/1999, de 9 de decembro, polo que se establecen as unidades mínimas de cultivo para o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Gen /01: Demáis normativa territorial sectorial (Patrimonio, aguas, seguridade aérea, costas, sector ferroviario, estradas, etc.) e Medio ambiental de aplicación según o caso.
 • OR XER 52: Ordenanza reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos no termo municipal de Narón Ver disposición.
 • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

   
 
Concello de Narón - Aviso legal