Concello de Narón
12/05/21 18:31:59
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

01.- Transmisión da titularidade dunha licenza municipal de taxi (S-CON-01)


Nivel 3. Iniciación electrónica.

Leis


  • OR XER 13: Ordenanza municipal reguladora do servizo de taxi no Concello de Narón (BOP nº 113 do 17 de xuño de 2015). Ver disposición.
  • OR XER 14: O non previsto na Ordenanza ou nas súas disposicións complementarias, serán de aplicación directa as normas da Lei 4/2013 de 30 de maio; e supletoriamente Seguirase o Regulamento Nacional de Servizos urbanos de Transportes en Automóbiles Lixeiros, aprobado por Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, e as súas modificacións aprobadas por Real Decreto 1080/89 de 1 de setembro e Real Decreto 236/1983, de 9 de febreiro.
  • OR XER 10: Ordenanza Fiscal Nº 27 Reguladora da Taxa Pola Utilización
    Privativa ou Aproveitamento Especial do Dominio Público Local Ver ordenanza.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

   
 
Concello de Narón - Aviso legal