01.- Concesión ou Renovación da licenza administrativa para a tenza de animais potencialmente perigosos (S-MAM-01)


Nivel 3. Iniciación electrónica.

Leis


  • Lei 50/1999: Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos.
  • RD 287/2002: Real Decreto 287/2002, do 22 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos.
  • Decreto 90/2002: Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.
  • OR XER 02: Ordenanza reguladora da tenza, defensa e protección dos animais de compañía e potencialmente perigosos do Concello de Narón. Ver disposición
  • Lei 4/2017: Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia. Ver disposición.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.