02.- Emisión certificados empadroamento (S-EST-02)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Leis


  • Lei 7/85: Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
  • RD 2612/1996: Real Decreto 2612/96, do 20 de decembro, que modifica o Real Decreto 1690/86, do 11 de Xullo, sobre o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais.
  • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
  • Lei 15/1999: Lei 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
  • Lei Orgánica 14/2003: Lei Orgánica 14/2003, do 20 de novembro, de Reforma da Lei Orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, modificada pola Lei Orgánica 8/2000, do 22 de decembro; da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local; da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e da Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de Competencia Desleal.
  • Resolución de 30/01/2015: Resolución de 30 de xaneiro de 2015 da Presidencia do Instituto Nacional de Estadística e da Dirección Xeral de Coordinación de competencias coas Comunidades Autónomas e as Entidades locais, sobre instrucións técnicas aos concellos sobre xestión do Padrón municipal.
  • RD 2568/1986: Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.