09.- Licenza de instalación de terrazas dos locais de hostalaria (S-URB-09)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Leis


 • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
 • Lei 7/85: Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
 • Lei 12/2012: Lei 12/2012, de 26 de novembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos.
 • RDL 7/2015: Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
 • Decreto 19/2011: Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de Ordenación do Territorio.
 • Decreto 20/2011: Decreto 20/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.
 • Lei 10/1995: Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.
 • Lei 2/2016: Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
 • Lei 9/2013: Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
 • PL PXOM: Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Narón e posteriores modificacións puntuais. Ver disposición.
 • Decreto de 17/06/1955 : Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
 • RD 105/2008: Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición.
 • Decreto 174/2005: Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da producción e xestión de residuos e o rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia.
 • RD 346/2011: Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, polo que se aproba o Regulamento regulador das insfraestructuras común de telecomunicacións para o acceso ós servizos de telecomunicacións no interior das edificacións.
 • Lei 38/1999: Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación.
 • Decreto 29/2010: Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.
 • Lei 8/2012: Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
 • RD 235/2013: Real Decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios.
 • RD 314/2006: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico de Edificación, e as súas posteriores modificacións..
 • Orden ITC/1644/2011: Orden ITC/1644/2011, de 10 de xuño, polo que se desenvolve o Regulamento regulador das insfraestructuras común de telecomunicacións para o acceso ós servizos de telecomunicacións no interior das edificacións(RD 346/2011).
 • Lei 10/2014: Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia.
 • RDL 1/2013: Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
 • RD 505/2007: Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións.
 • Orden VIV/561/2010: Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados (e normativa concorrente).
 • Decreto 35/2000: Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • RD 1627/1997: Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción (e normativa relacionada).
 • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
 • OR XER 06: Ordenanza municipal reguladora das terrazas dos locais de hostalaría. Ver disposición.
 • Gen /01: Demáis normativa territorial sectorial (Patrimonio, aguas, seguridade aérea, costas, sector ferroviario, estradas, etc.) e Medio ambiental de aplicación según o caso.
 • Lei 7/2011: Lei 7/2011, de 27 de outubro, do turismo de Galicia.