03.- Comunicación previa de actividades sometidas a avaliación ambiental (S-URB-03)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Leis


 • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
 • Decreto de 17/06/1955 : Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
 • Lei 7/85: Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
 • Lei 12/2012: Lei 12/2012, de 26 de novembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos.
 • Lei 16/2002: Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación.
 • Lei 21/2013: Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental.
 • Lei 2/2016: Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
 • Decreto 143/2016: Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Ver disposición.
 • Lei 1/1995: Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.
 • Lei 9/2013: Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
 • Decreto 144/2016: Decreto 144/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Ver disposición.
 • OR XER 05: Ordenanza municipal de tramitación de Actividades e posteriores acordos municipais Ver disposición.
 • PL PXOM: Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Narón e posteriores modificacións puntuais. Ver disposición.
 • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.