Concello de Narón
19/09/21 13:03:48
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

06.- Cualificacion urbanistica (S-URB-06)


Nivel 3. Iniciación electrónica.

Leis


  • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
  • RDL 7/2015: Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
  • RD 2159/1978: Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se establece o regulamento do Planeamento urbanístico.
  • Lei 7/85: Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
  • Decreto de 17/06/1955 : Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
  • Lei 2/2016: Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
  • PL PXOM: Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Narón e posteriores modificacións puntuais. Ver disposición.
  • Gen /01: Demáis normativa territorial sectorial (Patrimonio, aguas, seguridade aérea, costas, sector ferroviario, estradas, etc.) e Medio ambiental de aplicación según o caso.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

   
 
Concello de Narón - Aviso legal