05.- Trámite anónimo de comunicación de irregularidades


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Leis


  • Plan 01: Plan de medidas antifraude e de prevención de riscos do Concello de Narón
    Ver disposición.
  • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
  • Lei 40/2015: Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
  • Lei Organica 3/2018: Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais.