SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-02)


Nivel 4. Tramitación electrónica.

Leis


 • Lei 38/2003: Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
 • RD 887/2006: Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
 • Lei 9/2007: Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
 • Lei 40/2015: Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
 • Lei 7/85: Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
 • RDL 2/2004: Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
 • OR XER 19: Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
 • OR XER 22: Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.
 • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
 • RA de 15/09/2021: Aprobación das Bases que rexerán a convocatoria de subvención a clubs e entidades deportivas correspondentes ao exercicio 2022 , aprobada por Resolución da Alcaldía de data 8 de agosto de 2022 ( Ver convocatoria )