42. Axudas PEL-REACTIVA: fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña.


Nivel 4. Tramitación electrónica.

Leis


 • OR XER 19: Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
 • Lei 38/2003: Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
 • Lei 9/2007: Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 • OR DIP 01: Ordenanza xeral de subvencións e transferencias da Deputación Provincial da Coruña.
 • Lei 7/85: Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
 • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
 • Lei Organica 3/2018: Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais.
 • Regulamento(UE) 1407/2013: Regulamento (UE) 1407/2013, do 18 de decembro, da Comisión, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (DOUE L352, do 24 de decembro de 2013)
 • Regulamento (UE) 1408/2013: Regulamento (UE) n.º 1408/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola (DOUE L 352, do 24 de decembro de 2013).
 • Regulamento (UE) 316/2019: Regulamento (UE) n.º 2019/316 da Comisión do 21 de febreiro de 2019 polo que se modifica o Regulamento (UE) n.º 1408/2013 relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de mínimis no sector agrícola (DOUE L 51, do 22 de febreiro de 2019).
 • Regulamento (UE) 717/2014: Regulamento (UE) n.º 717/2014, da Comisión, do 27 de xuño, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de mínimis no sector da pesca e da acuicultura (DOUE L 190, do 28 de xuño de 2014).
 • RA de 30/10/2020: Aprobación das bases e convocatoria de concesión de axudas de concellos adheridos ao Fondo de financiamento para a reactivación económica e social da PROVINCIA (PEL-REACTIVA), aprobada por Resolución da Alcaldía de data 30 de outubro de 2020 ( Ver resolución ) ( Ver extracto BOP ) ( Ver convocatoria completa )