Concello de Narón
13/04/21 2:16:32
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

41. "NARÓN IMPULSA": Programa da subvención ás empresas e autónomos/as de Narón.


Nivel 4. Tramitación electrónica.

Leis


 • Lei 38/2003: Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
 • RD 887/2006: Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
 • Lei 9/2007: Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
 • Lei 7/85: Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
 • Regulamento(UE) 1407/2013: Regulamento (UE) 1407/2013, do 18 de decembro, da Comisión, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (DOUE L352, do 24 de decembro de 2013)
 • OR XER 19: Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
 • OR XER 22: Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.
 • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
 • RA de 06/05/2020: Convocatoria pública de convocatoria de concesión de subvencións para o mantemento da actividade económica e o emprego, no termo municipal de Narón, ante a crise sanitaria provocada polo COVID-19, Programa da subvención NARÓN IMPULSA, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 06 de maio de 2020 ( Ver resolución ) ( Ver extracto BOP ) ( Ver convocatoria completa )

   
 
Concello de Narón - Aviso legal