38.A.-Convenios nominativos de colaboración en materia de educación para a saúde-nutrición escolar.XUSTIFICACION (S-SOC-38-A)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Leis


  • Lei 38/2003: Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
  • RD 887/2006: Real Decreto 887/2006, do 21 de xulo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de xubvencións.
  • Lei 9/2007: Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
  • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
  • Lei 7/85: Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
  • RDL 2/2004: Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
  • OR XER 19: Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Narón.
  • OR XER 22: Bases de execución do orzamento do exercicio en curso.