Concello de Narón
11/12/18 5:14:21
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

08A.- Licenza de actividades recreativas e de espectáculos públicos con obras previas(S-URB-08-2)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Obtención da licenza de apertura naquelas actividades recreativas e de espectáculos públicos recollidas no art. 41 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, modificada pola Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.
Forma de inicio:
Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar?:
Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá?:
A Xunta de Goberno local.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Positivo, sempre que non contraveña a normativa vixente ou o planeamento urbanístico.
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ó contencioso contra a liquidación, e recurso potestativo de reposición e/ou contencioso-administrativo contra o acto administrativo.
Tributos:
Ordenanza fiscal núm. 12 reguladora da taxa por licenza de apertura e verificación de establecementos.
Prazo máximo de resolución:
3 meses.
Observacións:
As consideradas polos servizos técnicos municipais.

Tramitación presencial


Tramitación electrónica   
 
Concello de Narón - Aviso legal