07.- Tarxeta de residente - circulación (A-POL-07)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Obtención da tarxeta de residente.
Forma de inicio:
Solicitude da persoa interesada.
¿Quen o pode solicitar?:
Persoa física
¿Como solicitalo?:
Mediante presentación no Rexistro Xeral do Concello, da instancia debidamente cumprimentada.

Unidade tramitadora:
Policía Local.
¿Órgano que o resolverá?:
O concelleiro de Seguridade Cidadá e Tráfico.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio.
Recursos posibles:
- Recurso potestativo de reposición

- Recurso contencioso-administrativo

Tributos:
Expedición non suxeita a taxa.
Prazo máximo de resolución:
1 mes.
Observacións:
1. Estar empadroados nas rúas sinaladas nesta resolución.
2. Ser propietario do vehículo para o cal solicita a tarxeta, e figurar este inscrito na mesma dirección do seu titular no rexistro de vehículos da DXT.
3. No caso de non cumprir os puntos 1 e 2 anteriores, ser propietario ou arrendatario da vivenda ou praza de garaxe sitas nas zonas obxecto da presente regulación, tanto particular como profesional, ou calquera outro réxime de uso e disfrute das mesmas.
4. Estar ao corrente do pagamento do imposto de vehículos de tracción mecánica neste Concello.
5. Non ter pendente de pagamento en vía executiva sancións de circulación co Concello no momento de efectuar a solicitude.

Tramitación presencial


Tramitación electrónica