18.- Expedientes Pensions non Contributivas (Xubilacion) (S-SOC-18)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Solicitar pensión non contributiva de xubilación.
Forma de inicio:
Solicitude do interesado segundo o modelo normalizado BS650G da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.
¿Quen o pode solicitar?:
Cidadáns españois e nacionais doutros países con residencia legal en España que cumpran os requisitos indicados no seguinte apartado e teñan fixada a súa residencia no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

1) As persoas solicitantes non poderán ter ingresos superiores á contía anual establecida para a pensión non contributiva e en caso de convivencia con familiares de ata o segundo grao de consanguinidade non superar o límite de ingresos establecido segundo a súa unidade de convivencia.
2) Ter 65 anos ou máis.
3) Residir en territorio español e telo feito durante un período de 10 anos no período que media entre a data de cumprimento dos 16 anos e a de devengo da pensión, dos cales 2 teñen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores á data de solicitude.
¿Como solicitalo?:
A través dos servizos sociais municipais, por medio de instancia a presentar no Rexistro Xeral do Concello que tralo informe emitido pola traballadora social correspondente e o acompañamento dos documentos necesarios se remitirá á Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. Tamén se pode solicitar a través de tramitación en liña desde a Sede electrónica da Xunta de Galicia ou de xeito presencial nas Xefaturas territoriais da Consellería de Política Social.


De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón


Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Os trámites municipais levaranse a cabo desde o Servizo Sociocomunitario municipal, que remitirá a solicitude coa documentación necesaria á Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.
¿Órgano que o resolverá?:
Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.
Prazo de tramitación:
3 meses.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio.
Recursos posibles:
Recurso de Alzada e recurso contencioso-administrativo.