15.- Expedientes de RISGA (S-SOC-15)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
A renda de integración social de Galicia confórmase como unha prestación social destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, así como acadar a súa autonomía e integración normalizada mediante a execución dun proxecto personalizado de inserción. En canto prestación económica, terá carácter alimenticio persoal e non transmisible.
Forma de inicio:
Solicitude do interesado conforme ó modelo normalizado BS626F da Consellería de Política Social.
¿Quen o pode solicitar?:
Persoas nas que concorra unha problemática específica de integración.
¿Como solicitalo?:
A través dos servizos sociais municipais, por medio de instancia a presentar no Rexistro Xeral do Concello que tralo informe emitido pola traballadora social correspondente e o acompañamento dos documentos necesarios se remitirá a través do Portelo Único á Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. Tamén se pode solicitar a través de tramitación en liña desde a Sede electrónica da Xunta de Galicia ou de xeito presencial nas Xefaturas territoriais da Consellería de Política Social.


De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón


Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Os trámites municipais lévanse a cabo desde o Servizo Sociocomunitario do Concello de Narón e posteriormente remítese a solicitude xunto coa restante documentación á Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.
¿Órgano que o resolverá?:
Consellería de Política Social.
Prazo de tramitación:
Unha vez finalizada a instrución do expediente, o órgano competente de ámbito provincial da Administración autonómica elaborará a correspondente proposta de resolución e ditará a resolución, que deberá ser notificada no prazo de dous meses desde a entrada da solicitude da Risga en calquera dos rexistros do órgano competente para resolver.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Entenderanse estimadas aquelas solicitudes de concesión da Risga nas que non se notificase resolución expresa no prazo de dous meses desde a entrada da solicitude da Risga en calquera dos rexistros do órgano competente para a resolución, e entenderase interrompido o dito prazo se concorren as causas de suspensión anteriormente descritas. En todo caso, para a aplicación da estimación por silencio administrativo, deberá constar no expediente a recepción dos informes preceptivos e determinantes con proposta de concesión da prestación. De non se daren estes requisitos, as solicitudes poderanse entender desestimadas.
Recursos posibles:
Recurso de Alzada e recurso contencioso-administrativo.