29.- Axuda Financieira Material Escolar (S-SOC-29)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Son axudas destinadas a facilitar o acceso ao material didáctico e escolar das familias con alumnado matriculado en centros públicos ou concertados do Concello de Narón, nos niveis educativos de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional de ciclos medios, educación secundaria de adultos e educación especial.
Quedará excluído desta axuda o alumno matriculado en centros público ou concertados situados fóra do termo municipal cuxa praza non fose asignada pola comisión de escolarización ou inspección educativa.
Forma de inicio:
Solicitude da persoa interesada
¿Quen o pode solicitar?:
As persoas ou familias empadroadas no Concello de Narón, cuxo estado de necesidade ou insuficiencia de ingresos se encontre recoñecido no momento da solicitude, e cumpran cos requisitos específicos esixidos para a súa concesión.
¿Como solicitalo?:
A través de la presentación de instancia en el Registro General del Ayuntamiento, en la sede electrónica o por cualquiera otro de los medios previstos en el art. 16 de la Lei 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la documentación procedente.
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
Prazo de presentación:
15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso de reposición e recurso contencioso-administrativo
Prazo máximo de resolución:
6 meses a partir de la fecha de fin del plazo de solicitud, excepto que sea necesario requerir datos a los solicitantes y se paralice el procedimiento por tal causa
Observacións:
En la convocatoria anual se especificarán los requisitos específicos relativos a los niveles educativos de los beneficiarios, así como los niveles de renta de la unidad económica para tener acceso a las ayudas.

Contacto:
Teléfono 981 337700 ext. 1122
+ Información:
- URL BASES DA CONVOCATORIA MATERIAL ESCOLAR

- URL EXTRACTO MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020-2021
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial


Documentación complementaria á solicitude


Tramitación electrónica