30.- Bonificacion Fornecemento Auga, Lixo e Sumidoiros (S-SOC-30)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Bonificación da taxa de rede de sumidoiros, subministración de auga potable e recollida de refugallos sólidos urbanos.
Forma de inicio:
Mediante solicitude das persoas usuarias nos prazos establecidos
¿Quen o pode solicitar?:
Persoas empadroadas en Narón para a súa vivenda habitual
¿Como solicitalo?:
Presentación de instancia no Rexistro Xeral de Entrada, na sede electrónica ou por calquera outro dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, coa documentación procedente.
Prazo de presentación:
1 a 20 de setembro
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá?:
Resolución da Alcaldía.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso potestativo de reposición e Recurso contencioso-administrativo
Tributos:
Ordenanza fiscal 10, e ordenanza nº 38
Prazo máximo de resolución:
6 meses a partir da data de fin de prazo de solicitude, agás que sexa necesario requirir datos aos solicitantes e se paralice o procedemento por tal causa.
Observacións:
Prazo de solicitude: dende o 1 de setembro ata o 20 de setembro .
A bonificación solicitada producirá os seus efectos a partir de xaneiro do ano seguinte.

A bonificación de fornecemento de auga, lixo e rede de sumidoiros son axudas económicas para facilitar o acceso aos fornecementos dos servizos básicos de auga, lixo e rede de sumidoiros das familias con recursos baixos ou insuficientes.

Os importes, baremos e requisitos figuran na ordenanza fiscal número 10 e na ordenanza número 38, e no Regulamento de axudas financeiras de atención a necesidades sociais básicas do Concello de Narón.

Non poderán ser beneficiarias desta axudas as persoas cuxa unidade de convivencia supere o límite económico establecido nas referidas disposicións.
Contacto:
Teléfono 981 337700, ext. 1110 e 1104
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial


Tramitación electrónica