10.- Licenza de parcelacións (S-URB-10)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
División de terreos en parcelas independentes
Forma de inicio:
Instancia de parte
¿Quen o pode solicitar?:
Calquera interesado con capacidade de obrar, nos termos establecidos nos artigos 3 a 8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante).
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo de Obras e Urbanismo
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía.
Prazo de tramitación:
3 meses.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Positivo, sempre que non contraveña a normativa vixente ou o planeamento urbanístico.
Recursos posibles:
Recurso potestativo de reposición no prazo dun mes a partir do día seguinte á notificación da resolución ou alternativamente Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses a partir do día seguinte á notificación da resolución.
Cualquera outro que se considere procedente.
Tributos:
Ordenanza fiscal núm. 11 reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter obrigatorio
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable tanto a petición do intresado como por actuación de oficio
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial


Tramitación electrónica