Concello de Narón
27/07/21 0:44:11
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

26.- Prestacion Economica para necesidades Urxentes diversas (S-SOC-26)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Prestacións económicas de carácter non periódico destinadas a paliar ou resolver, por si mesmas ou complementariamente con outros recursos e prestacións, situacións de emerxencia social. Servirán así mesmo para previr situacións de exclusión social e a contribuír á integración social dos sectores de poboación que carezan de recursos económicos propios suficientes para a atención das súas necesidades básicas.
Forma de inicio:
SOLICITUDE DO/DA INTERESADO/DA.
¿Quen o pode solicitar?:
Persoas e/ou familias en situación económica e/ou social desfavorable, destinada á cobertura de necesidades básicas ou sufragar gastos de diversa natureza e de urxente necesidade.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía ou Concellería delegada competente.
Prazo de tramitación:
1 mes a partir da data da solicitude, agás que sexa preciso requirir datos ós solicitantes e se paralice o procedemento por tal causa.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo

Tramitación presencial


Documentación complementaria á solicitude   
 
Concello de Narón - Aviso legal