26.- Prestacion Economica para necesidades Urxentes diversas (S-SOC-26)


Nivel 5. Proactivo  /  Automatizado.
Obxecto:
Son axudas económicas de carácter non periódico destinadas a paliar ou resolver, por si mesmas, ou complementariamente con outros recursos e prestacións, situacións de emerxencia social. Servirán, así mesmo, para previr situacións de exclusión social e a contribuír á integración social e inserción laboral.
Forma de inicio:
SOLICITUDE DO/DA INTERESADO/DA.
¿Quen o pode solicitar?:
Persoas ou familias que se atopen nunha situación de vulnerabilidade, risco ou exclusión, e cumpran cos requisitos específicos esixidos no Regulamento de axudas financeiras para a atención de necesidades sociais básicas.
¿Como solicitalo?:
- Na sede electrónica, conforme ao modelo oficial.

- No Rexistro Xeral do Concello de Narón, conforme ao modelo oficial facilitado polo Concello.

- Por calquera outro dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía ou Concellería/Xunta de Goberno Local, en quen delegue.
Prazo de tramitación:
Un mes a partir da data da solicitude, agás que sexa necesario requirir datos aos solicitantes, e se paralice o procedemento por tal causa.

¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
- Recurso potestativo de reposición.

- Recurso contencioso-administrativo.
Prazo de presentación:
- Axudas sen prescrición técnica: a partir do 1 de xullo de cada ano, para dar cobertura ás necesidades do seguinte curso escolar, ata o 30 de abril do curso corrente.

- Axudas con prescrición técnica: permanecerá aberto durante todos os días hábiles do ano.
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial


Tramitación electrónica